پنجشنبه، 2 خرداد 1398
  English | فارسي  
1 متقاضی و ضامن می‌بایست از توانایی مالی مناسب جهت پرداخت به موقع اقساط برخوردار باشند.
   
2 متقاضی و ضامن می‌بایست شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك را پس از تصویب تسهیلات درخواستی بپذیرند و به اجرای آن متعهد شوند.
   
3 متقاضی پس از اطلاع از شرایط اعطای تسهیلات كه در واحد پذیرش شركت لیزینگ پارسیان یا در واحد پذیرش عاملیت‌های مجاز این شركت، نصب گردیده و در اختیار او قرار می‌گیرد در صورت واجد‌ شرایط بودن و تمایل، "فرم پرسشنامه درخواست اجاره خودرو سواری" و "فرم شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات لیزینگ خودروسواری" را اخذ و نسبت به مطالعه، تكمیل و امضاء آنها اقدام می‌كند.
   
4 متقاضی مدارك درخواست شده مندرج در فرم پرسشنامه را همراه با فرمهای امضاء شده پس از حصول اطمینان از كامل بودن آنها به واحد پذیرش (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل می‌دهد.
   
5 درج اطلاعات و ارائه مدارك مربوط به میزان درآمدها و دارائیها و بدهیهای متقاضی، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانائی وی در بازپرداخت اقساط اجاره می‌باشد. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام نماید.
   
6 متقاضی می‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت لیزینگ معرفی نماید و همزمان با امضاء قرارداد، اسناد مالی مورد نیاز اعم از چك و سفته را نیز طبق ضوابط شركت لیزینگ امضاء و تحویل دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تائید شركت قرار نگیرد و یا ضامن اول كفایت موضوع نكند لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن و یا ضامن دوم معرفی كند.
   
7 در صورت تصویب كل یا بخشی از مبلغ تسهیلات درخواست شده و تخصیص خودرو، قرارداد اجاره به شرط تملیك بین متقاضی و شركت لیزینگ منعقد خواهد شد. در زمان انعقاد قرارداد، متقاضی و ضامن مكلفند نسبت به ارائه تضامین و وثائق مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات شركت كه در واحد پذیرش طبق اطلاعیه‌ای نصب گردیده اقدام نمایند. 
   
8 كلیه صفحات قرارداد اجاره به شرط تملیك می‌بایست توسط متقاضی و ضامن امضاء گردد. لذا حضور ضامن یا ضامنین نیز در زمان انعقاد قرارداد ضروری است. 
   
9 در رابطه با بازپرداخت اقساط، توسط لیزینگ دفترچه اقساط صادر می‌شود در صورتی كه به هر دلیلی امكان صدور دفترچه اقساط وجود نداشته باشد متقاضی می‌بایست به تعداد و مبلغ اقساط ماهانه چك یا سفته ارائه كند.
   
10 خودرو مورد واگذاری می‌بایست با مسئولیت و به هزینه متقاضی نزد شركت بیمه مورد نظر لیزینگ از پوشش بیمه‌ای كامل و پوشش اعتباری برای كل دوره اجاره برخوردار باشد. لیزینگ می‌تواند در صورت امكان همكاریهای لازم را با متقاضی جهت انجام امور بیمه‌ای مذكور و استفاده از تخفیفات و تقسیط حق بیمه به عمل آورد، لكن به هر حال مسئولیت این امور با متقاضی می‌باشد.
   
11 اسناد مالكیت خودرو مورد اجاره تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد اجاره به نام شركت لیزینگ باقی خواهد ماند و پس از آن به نام متقاضی، انتقال می‌یابد.
   
12 حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، دوره اجاره، نرخ تسهیلات و كارمزد به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ می‌باشد. 
   
13 زمان تحویل خودرو براساس امكانات شركت سازنده تعیین می‌شود و مسئولیت این موضوع به عهده شركت مذكور است و لیزینگ در این مورد هیچگونه مسئولیتی ندارد.
   
14 دریافت پرسشنامه و فرم شرایط استفاده از تسهیلات و سایر اوراق و امضاء آن توسط متقاضی و همچنین تشكیل پرونده، واجد هیچگونه حقی برای متقاضی و یا تعهدی برای شركت لیزینگ پارسیان نمی‌باشد.
   

شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیك مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات مذكور و ارائه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب نماید.

 

تذكر : كلیه مدارك دریافتی از متقاضی و ضامن به هیچوجه قابل استرداد نمی‌باشد.

 

 <<ويژه اشخاص حقيقي >> 
 
 
 الف: مستندات شناسائي متقاضي  الف : مستندات شناسايي ضامن ( ضامنين )
   
 ۱  كپي تمام صفحات شناسنامه (2 سري) ۱  كپي تمام صفحات شناسنامه (1 سري)
 ۲  كپي كارت ملي ( برگه موقت ملي) ۲  كپي كارت ملي ( شماره ملي)
 ۳  كپي گواهينامه رانندگي معتبر     
 ۴  كپي كارت پايان خدمت يا معافيت ( براي ذكور)    

 

 

 ب: مستندات سكونتي متقاضي  ب: مستندات سكونتي ضامن ( ضامنين )
   
 1  كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت و يا تأييديه سازمان مربوطه براي خانه هاي سازماني  1  كپي سند مالكيت يا اجاره نامه محل سكونت و يا تأييديه سازمان مربوطه براي خانه هاي سازماني
 2  كپي قبوض تلفن و برق محل سكونت  ۲  كپي قبوض تلفن و برق محل سكونت

 

 

 

رديف  نوع شغل  مدارك مورد نياز شغلي 
     
 1  كارمند دولت گواهي اشتغال به كار از سازمان ذيربط - كپي آخرين حكم كارگزيني - تصوير فيش حقوقي ماه آخر
     
 2  كارمند بخش خصوصي گواهي اشتغال به كار از سازمان ذيربط - تصوير فيش حقوقي ماه آخر- كپي ليست دو ماهه آخر بيمه ممهور به مهر سازمان تامين اجتماعي (يا ساير سازمانهاي بيمه گر) - كپي صفحه اول دفترچه بيمه معتبر
     
 كاسب  تصوير جواز كسب معتبر - تصوير اجاره نامه محضري يا سند مالكيت محل كسب-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 4  پزشك  تصوير پروانه مطب - تصوير كارت نظام پزشكي - گواهي اشتغال به كار يا تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت محل مطب-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي -درصورتيكه پزشك در بخش خصوصي يا سازمانهاي دولتي شاغل باشد مطابق رديف 1 و 2 مدارك مورد نياز ميباشد
     
 5  كارشناس داد گستري  تصوير پروانه رسمي دادگستري - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر در صورت موجود بودن-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 6  وكيل داد گستري  تصوير پروانه وكالت - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر وكالت-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 7  رانندگان (ماشينهاي سنگين و تاكسي) تصوير كارنامه يا دفترچه كار تاكسيراني - ارائه گواهي اشتغال به كار از اتحاديه تاكسيراني يا اتحاديه مربوط - كپي سند مالكيت خودرو ( در صورتي كه راننده مالك خودرو باشد) -پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 8  سردفتر اسناد رسمي تصوير پروانه اسناد رسمي - تصوير اجاره نامه رسمي يا سند مالكيت دفتر-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي
     
 9  كشاورز پروانه چاه يا دفترچه كشاورزي و تأييديه شوراي روستا-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي -مدارك زمين كشاورزي
     
 10  بازنشسته  تصوير حكم بازنشستگي - گواهي از كانون بازنشستگان - تصوير فيش حقوقي ماه آخر
     
 11  مستمري بگيران  فيش حقوقي ماه آخر - گواهي از سازمان پرداخت كننده مستمري
     
 12  خانم هاي خانه دار معرفي دو ضامن حائز شرايط و شاغل كه يكي از آنها الزاماً همسر وي باشدو ارائه مدارك توسط ضامنين طبق مشاغل اعلام شده ميباشد.
     
 13  اعضاء هيئت مديره و سهامدارن شركتها  اساسنامه شركت - معرفي نامه از شركت-روزنامه رسمي تاسيس و تغييرات شركت-آخرين اظهارنامه مالياتي شركت -ليست بيمه پرسنلي شركت-پرينت دو ماهه آخر گردش حساب بانكي

 

 

 

مدارك مورد نیاز و نحوه استفاده از تسهیلات تجهیزات پزشكی


« ویژه اشخاص حقیقی»


الف) شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز

1ـ برخورداری از توانایی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط


2ـ تكمیل و امضاء پرسشنامه درخواست تسهیلات توسط متقاضی


3ـ تائید و امضاء فرم شرایط استفاده از تسهیلات توسط متقاضی


4ـ تصویر تمام صفحات شناسنامه متقاضی


5ـ ارائه كپی كارت ملی (شماره یا كد ملی متقاضی)


6ـ تصویر آخرین مدرك تحصیلی متقاضی


7ـ تصویر كارت نظام پزشكی متقاضی


8ـ تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه مطب متقاضی


9ـ تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه محل سكونت متقاضی


10ـ تصویر پروانه مطب متقاضی


11ـ اصل و تصویر پیش فاكتور تجهیزات درخواستی


12ـ تصویر مدارك اموال منقول و غیر منقول متقاضی


13ـ تصویر مستندات شغلی متقاضی در صورتی كه غیرپزشك باشد.


14ـ گردش حساب بانكی دو ماهه آخر ممهور به مهر بانك


15ـ پذیرش شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك پس از تصویب تسهیلات درخواستی


ب) شرایط ضامن و مدارك مورد نیاز

1ـ برخورداری ضامن از توانایی مالی جهت تضمین پرداخت به موقع اقساط


2ـ تصویر شناسنامه ضامن


3ـ ارائه تصویر كارت ملی (شماره یا كد ملی)


4ـ تصویر كارت نظام پزشكی


5ـ تصویر پروانه مطب ضامن


6ـ تصویر سند مالكیت یا اجاره نامه مطب ضامن


7ـ تصویر اموال منقول و غیرمنقول ضامن


8ـ تصویر مستندات شغلی ضامن در صورتی كه غیرپزشك باشد.


9ـ گردش حساب بانكی دو ماهه آخر ممهور به مهر بانك


10ـ پذیرش شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك پس از تصویب تسهیلات درخواستی

توجه:
ـ ارائه اصل مدارك مندرج در بندهای «الف» و «ب» در زمان پذیرش و انعقاد قرارداد جهت مطابقت با تصاویر آنها الزامی است و مدارك اخذ شده به هیج عنوان مسترد نمی‌شود.


ـ حضور متقاضی و ضامن در زمان انعقاد قرارداد الزامی است.


ـ در صورتی كه در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی، نیاز به مدارك و مستندات دیگری باشد متقاضی متعهد به ارائه مدارك مزبور است.


ج) نحوه استفاده از تسهیلات

1ـ متقاضی پس از ارائه معرفینامه صادره توسط سازنده یا فروشنده تجهیزات مورد نظر و اخذ فرم «پرسشنامه درخواست تسهیلات اجاره بشرط تملیك تجهیزات پزشكی» از لیزینگ، نسبت به تكمیل آن اقدام نموده و پرسشنامه تكمیل شده را همراه با مدارك مذكور در بندهای «الف» و «ب» به بخش پذیرش لیزینگ (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل می‌دهد.


2ـ درج اطلاعات مربوط به میزان درآمد و دارائیها و بدهیهای متقاضی و همچنین مدارك مثبته مربوط به آنها، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانایی وی در بازپرداخت اقساط اجاره می‌باشد. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام نماید.


3ـ متقاضی می‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت معرفی نماید. ضامن می‌بایست فرم گواهی ضمانت حسن اجرای تعهدات را تكمیل و امضاء نموده و همزمان با امضاء قرارداد، اسناد تضمینی مورد نیاز اعم از چك و سفته را نیز امضاء و تحویل لیزینگ دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تائید شركت قرار نگیرد، لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن معرفی كند.


4ـ در صورت تصویب تسهیلات درخواستی، قرارداد اجاره به شرط تملیك بین متقاضی و لیزینگ منعقد خواهد شد. به موجب قرارداد و شرایط اعطای تسهیلات:


1ـ4ـ لازمست متقاضی نسبت به ارائه سفته‌های اقساط با امضاء خود كه ظهر آن توسط ضامن امضاء شده اقدام نماید. ضمن آنكه ضامن نیز چكی معادل اصل و فرع تسهیلات در وجه لیزینگ صادر می‌نماید كه ظهر آن توسط متقاضی امضاء می‌شود. در صورتی كه شركت برای بازپرداخت اقساط از دفترچه اقساط استفاده كند سفته‌های اقساط تبدیل به یك سفته معادل اصل و و فرع تسهیلات خواهد شد. ممكن است براساس مبلغ تسهیلات و وضعیت مالی متقاضی تضامین و وثایق دیگری از او درخواست شود كه به وی اعلام خواهد شد.


2ـ4ـ تجهیزات مورد واگذاری می‌بایست با مسئولیت و به هزینه متقاضی نزد شركت بیمه مورد نظر شركت لیزینگ از پوشش بیمه‌ای كامل و بیمه اعتباری برای كل دوره اجاره برخوردار باشد. لیزینگ همكاریهای لازم را با متقاضی جهت انجام امور بیمه‌ای مذكور و استفاده از تخفیفات و تقسیط حق بیمه در مواردی كه امكان آن وجود دارد به عمل خواهد آورد، لكن به هر حال مسئولیت این امور با متقاضی می‌باشد.


3ـ4ـ اسناد فروش و مالكیت تجهیزات مورد واگذاری تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط اجاره به نام لیزینگ باقی خواهد ماند.


5ـ حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، دوره اجاره، نرخ تسهیلات و كارمزد به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ می‌باشد.

شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیك مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات

 

مذكور و ارائه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب نماید.

==========================

 

شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام)


مدارك مورد نیاز و نحوه استفاده از تسهیلات تجهیزات پزشكی


« ویژه اشخاص حقوقی»

 

الف) شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز

1ـ برخورداری از توانایی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط


2ـ تكمیل و امضاء پرسشنامه درخواست تسهیلات توسط متقاضی


3ـ تكمیل و امضاء فرم شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات توسط متقاضی


4ـ تصویر اساسنامه شركت / موسسه متقاضی


5ـ تصویر اظهارنامه ثبت شركت / شركتنامه متقاضی


6ـ تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات و تصمیمات متقاضی


7ـ تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت متقاضی


8ـ تصویر اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده شركت متقاضی طی سه سال اخیر (صورتهای مالی فاقد مهر و امضای شركت فاقد اعتبار خواهد بود)


9ـ تصویر گزارشات حسابرسی و بازرس قانونی شركت متقاضی طی سه سال اخیر


10ـ تصویر آخرین تراز آزمایشی شركت / موسسه متقاضی


11ـ تصویر اسناد مالكیت دارائیهای غیر منقول متقاضی


12ـ اصل و تصویر پیش فاكتور تجهیزات پزشكی


13ـ پذیرش شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك پس از تصویب تسهیلات درخواستی
ب) شرایط ضامن و مدارك مورد نیاز

1ـ برخورداری ضامن از توانایی مالی جهت تضمین پرداخت به موقع اقساط


2ـ تصویر اساسنامه شركت / موسسه ضامن


3ـ تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس ، آخرین تغییرات و تصمیمات ضامن


4ـ تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شركت / موسسه ضامن


5ـ تصویر اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارشات حسابرسی و بازرس قانونی شركت ضامن در سه ساله اخیر


6ـ تصویر آخرین تراز آزمایشی شركت / موسسه ضامن


7ـ تصویر اسناد مالكیت دارائیهای غیر منقول شركت / موسسه ضامن


8ـ پذیرش شرایط مندرج در قرارداد اجاره به شرط تملیك پس از تصویب تسهیلات درخواستی

 


توجه :

 


ـ ارائه اصل مدارك مندرج در بند های ((الف)) و ((ب)) در زمان پذیرش و انعقاد قرارداد جهت مطابقت با تصاویر آنها الزامی است و مدارك اخذ شده به هیچ عنوان مسترد نمی شود .


ـ حضور متقاضی و ضامن در زمان انعقاد قرارداد الزامی می باشد.


ـ در صورتی كه در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی ، نیاز به مدارك و مستندات دیگری باشد متقاضی متعهد به ارائه مدارك مزبور است .

 


ج) نحوه استفاده از تسهیلات


1ـ متقاضی پس از ارائه معرفینامه صادره توسط سازنده یا فروشنده تجهیزات مورد نظر و اخذ فرم ((پرسشنامه درخواست تسهیلات اجاره بشرط تملیك تجهیزات پزشكی )) از لیزینگ نسبت به تكمیل آن اقدام نموده و

 

پرسشنامه تكمیل شده را همراه با مدارك مذكور در بند های ((الف)) و ((ب)) به بخش پذیرش لیزینگ (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل میدهد.


2ـ درج اطلاعات مربوط به میزان درآمد و دارائیها و بدهیهای متقاضی و همچنین مدارك مثبته مربوط به آنها ، صرفا" جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانایی وی در بازپرداخت اقساط اجاره

 

می باشد. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع ، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام نماید.


3ـ متقاضی می باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت معرفی نماید. ضامن می بایست فرم گواهی ضمانت حسن اجرای تعهدات را تكمیل و امضاء نموده و

 

همزمان با امضاء قرارداد ، اسناد تضمینی مورد نیاز اعم از چك و سفته را نیز امضاء و تحویل لیزینگ دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تائید شركت قرار نگیرد ، لازم است

 

متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن معرفی كند.


4ـ در صورت تصویب تسهیلات درخواستی ، قرارداد اجاره به شرط تملیك بین متقاضی و لیزینگ منعقد خواهد شد. به موجب قرارداد و شرایط اعطای تسهیلات :


1ـ4ـ لازمست متقاضی نسبت به ارائه سفته های اقساط با امضاء خود كه ظهر آن توسط ضامن امضاء شده اقدام نماید. ضمن آنكه ضامن نیز چكی معادل اصل و فرع تسهیلات در وجه لیزینگ صادر می نماید كه

 

ظهر آن توسط متقاضی امضاء می شود. در صورتی كه شركت برای بازپرداخت اقساط از دفترچه اقساط استفاده كند سفته های اقساط تبدیل به یك سفته معادل اصل و فرع تسهیلات خواهد شد. ممكنست براساس مبلغ

 

تسهیلات و وضعیت مالی متقاضی ، تضامین و وثایق دیگری از او درخواست شود كه به وی اعلام خواهد شد.


2ـ4ـ تجهیزات مورد واگذاری می بایست با مسئولیت و به هزینه متقاضی نزد شركت بیمه مورد نظر شركت لیزینگ از پوشش بیمه ای كامل و بیمه اعتباری برای كل دوره اجاره برخوردار باشد. لیزینگ

 

همكاریهای لازم را با متقاضی جهت انجام امور بیمه ای مذكور و استفاده از تخفیفات و تقسیط حق بیمه در مواردی كه امكان آن وجود دارد به عمل خواهد آورد ، لكن به هر حال مسئولیت این امور با متقاضی می

 

باشد.


3ـ4ـ اسناد فروش و مالكیت تجهیزات مورد واگذاری تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط اجاره به نام لیزینگ باقی خواهد ماند.


5ـ حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت ، دوره اجاره ، نرخ تسهیلات و كارمزد به شرح موارد مندرج در اطلاعیه های شركت لیزینگ می باشد.

شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام ) در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیك مختار بوده و امیدوار است با فراهم ساختن تسهیلات

 

مذكور و ارائه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب نماید.

 

 

مدارک مورد نیاز

 

1ـ متقاضی پس از ارائه معرفینامه صادره توسط سازنده یا فروشنده تجهیزات مورد نظر و اخذ فرم «پرسشنامه درخواست تسهیلات اجاره بشرط تملیك تجهیزات پزشكی» از

 

لیزینگ، نسبت به تكمیل آن اقدام نموده و پرسشنامه تكمیل شده را همراه با مدارك مذكور در بندهای «الف» و «ب» به بخش پذیرش لیزینگ (در محلی كه پرسشنامه اخذ

 

شده است) تحویل می‌دهد.2ـ درج اطلاعات مربوط به میزان درآمد و دارائیها و بدهیهای متقاضی و همچنین مدارك مثبته مربوط به آنها، صرفاً جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانایی وی در

 

بازپرداخت اقساط اجاره می‌باشد. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او

 

اقدام نماید.

3ـ متقاضی می‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت معرفی نماید. ضامن می‌بایست فرم گواهی ضمانت حسن اجرای

 

تعهدات را تكمیل و امضاء نموده و همزمان با امضاء قرارداد، اسناد تضمینی مورد نیاز اعم از چك و سفته را نیز امضاء و تحویل لیزینگ دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و

 

چنانچه ضامن مورد تائید شركت قرار نگیرد، لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن معرفی كند.

 4ـ در صورت تصویب تسهیلات درخواستی، قرارداد اجاره به شرط تملیك بین متقاضی و لیزینگ منعقد خواهد شد. به موجب قرارداد و شرایط اعطای تسهیلات:1ـ4ـ لازمست متقاضی نسبت به ارائه سفته‌های اقساط با امضاء خود كه ظهر آن توسط ضامن امضاء شده اقدام نماید. ضمن آنكه ضامن نیز چكی معادل اصل و فرع تسهیلات در

 

وجه لیزینگ صادر می‌نماید كه ظهر آن توسط متقاضی امضاء می‌شود. در صورتی كه شركت برای بازپرداخت اقساط از دفترچه اقساط استفاده كند سفته‌های اقساط تبدیل به

 

یك سفته معادل اصل و و فرع تسهیلات خواهد شد. ممكن است براساس مبلغ تسهیلات و وضعیت مالی متقاضی تضامین و وثایق دیگری از او درخواست شود كه به وی اعلام

 

خواهد شد.

 


2ـ4ـ تجهیزات مورد واگذاری می‌بایست با مسئولیت و به هزینه متقاضی نزد شركت بیمه مورد نظر شركت لیزینگ از پوشش بیمه‌ای كامل و بیمه اعتباری برای كل دوره اجاره

 

برخوردار باشد. لیزینگ همكاریهای لازم را با متقاضی جهت انجام امور بیمه‌ای مذكور و استفاده از تخفیفات و تقسیط حق بیمه در مواردی كه امكان آن وجود دارد به عمل خواهد

 

آورد، لكن به هر حال مسئولیت این امور با متقاضی می‌باشد.

 

 


3ـ4ـ اسناد فروش و مالكیت تجهیزات مورد واگذاری تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط اجاره به نام لیزینگ باقی خواهد ماند.

 

 


5ـ حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، دوره اجاره، نرخ تسهیلات و كارمزد به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ می‌باشد.

 شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری اجاره به شرط تملیك مختار بوده و امیدوار است با

 

فراهم ساختن تسهیلات مذكور و ارائه خدمات مناسب رضایت مشتریان محترم را جلب نماید.

 

 

 

 

«ویژه اشخاص حقوقی»الف) شرایط متقاضی و مدارك مورد نیاز

 


1- برخورداری از توانایی مالی جهت پرداخت به موقع اقساط


2- تكمیل و امضاء پرسشنامه درخواست تسهیلات توسط متقاضی


3- تكمیل و امضاء فرم شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات توسط متقاضی


4- تصویر اساسنامه شركت / موسسه متقاضی


5- تصویر اظهارنامه ثبت شركت / شركتنامه متقاضی


6- تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس، آخرین تغییرات و تصمیمات متقاضی


7- تصویر شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شركت متقاضی


8- تصویر اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده شركت متقاضی طی سه سال اخیر (صورتهای مالی فاقد مهر و امضای شركت فاقد اعتبار خواهد بود.)


9- تصویر گزارشات حسابرسی و بازرس قانونی شركت متقاضی طی سه سال اخیر


10- تصویر آخرین تراز آزمایشی شركت / موسسه متقاضی


11- تصویر اسناد مالكیت دارائیهای غیر منقول متقاضی


12- اصل و تصویر پیش فاكتور تجهیزات صنعتی


13- واریز هزینه‌های كارشناسی


14- گردش حساب بانكی سه ماهه آخر ممهور به مهر بانك


15- پذیرش شرایط مندرج در قرارداد مشاركت مدنی پس از تصویب تسهیلات درخواستی

 


ب) شرایط ضامن و مدارك مورد نیاز


1- برخورداری ضامن از توانایی مالی جهت تضمین پرداخت به موقع اقساط


2- تصویر اساسنامه و اظهارنامه ثبتی شركت


3- تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس، آخرین تغییرات و تصمیمات ضامن


4- تصویر شناسنامه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شركت / موسسه ضامن


5- تصویر اظهارنامه مالیاتی ‌و صورتهای‌مالی حسابرسی شده ‌و گزارشات‌حسابرسی و بازرس ‌قانونی شركت ضامن در سه‌ساله اخیر


6- تصویر آخرین تراز آزمایشی شركت / موسسه ضامن


7- تصویر اسناد مالكیت دارائیهای غیر منقول شركت / موسسه ضامن


8- گردش حساب بانكی سه ماهه آخر ممهور به مهر بانك


9- پذیرش شرایط مندرج در قرارداد مشاركت مدنی پس از تصویب تسهیلات درخواستی

 

توجه:


- ارائه اصل مدارك مندرج در بندهای ((الف)) ‌و ((ب)) در زمان پذیرش و انعقاد قرارداد جهت مطابقت با تصاویر آنها الزامی است و مدارك اخذ شده به هیچ عنوان مسترد نمی‌شود.
- حضور متقاضی و ضامن در زمان انعقاد قرارداد الزامی می‌باشد.
- در صورتی كه در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی، نیاز به مدارك و مستندات دیگری باشد متقاضی متعهد به ارائه مدارك مزبور است.


ج) نحوه استفاده از تسهیلات


1- متقاضی پس از ارائه معرفینامه صادره توسط سازنده یا فروشنده تجهیزات مورد نظر و اخذ فرم ((پرسشنامه درخواست تسهیلات مشاركت مدنی تجهیزات صنعتی)) از لیزینگ نسبت به تكمیل آن اقدام نموده و پرسشنامه تكمیل شده را همراه با مدارك مذكور در بندهای ((الف)) و ((ب)) به بخش پذیرش لیزینگ (در محلی كه پرسشنامه اخذ شده است) تحویل میدهد.


2- در ج اطلاعات مربوط به میزان درآمد و دارائیها و بدهیهای متقاضی و همچنین مدارك مثبته مربوط به آنها، صرفا جهت بررسی وضعیت اعتباری متقاضی و ارزیابی توانایی وی در بازپرداخت اقساط اجاره می‌باشد. در صورت درج اطلاعات خلاف واقع، لیزینگ مجاز خواهد بود در هر مرحله نسبت به توقف ارائه خدمات به متقاضی و فسخ قرارداد منعقده با او اقدام نماید


3- متقاضی می‌باید فرد واجد شرایطی را كه از حسن شهرت و اعتبار برخوردار باشد به عنوان ضامن به شركت معرفی نماید.ضامن می‌بایست فرم گواهی ضمانت حسن اجرای تعهدات را تكمیل و امضاء نموده و همزمان با امضاء قرارداد، اسناد تضمینی مورد نیاز اعم از چك و سفته را نیز امضاء و تحویل لیزینگ دهد. تشخیص اعتبار ضامن با لیزینگ بوده و چنانچه ضامن مورد تائید شركت قرار نگیرد، لازم است متقاضی فرد واجد شرایط دیگری را به عنوان ضامن معرفی كند.


4- در صورت تصویب تسهیلات درخواستی، قرارداد مشاركت مدنی بین متقاضی و لیزینگ منعقد خواهد شد. به موجب قرارداد و شرایط اعطای تسهیلات:


1-4- لازمست متقاضی نسبت به ارائه چكها و یا سفته‌های اقساط با امضاء خود كه ظهر آن توسط ضامن امضاء شده اقدام نماید. ضمن آنكه ضامن نیز چكی معادل اصل و فرع تسهیلات در وجه لیزینگ صادر می‌نماید كه ظهر آن توسط متقاضی امضاء می‌شود. در صورتی كه شركت برای بازپرداخت اقساط از دفترچه اقساط استفاده كند چكها و سفته‌های اقساط به ازاء هر سال تبدیل به دو چك و یا سفته كه هر یك معادل شش قسط می‌باشد خواهد شد. ممكن است بر اساس مبلغ تسهیلات و وضعیت مالی متقاضی، تضامین و وثایق دیگری از او درخواست شود كه به وی اعلام خواهد شد.


2-4- تجهیزات مورد واگذاری می‌بایست با مسئولیت و به هزینه متقاضی نزد شركت بیمه مورد نظر شركت لیزینگ از پوشش بیمه‌ای كامل و پوشش اعتباری برای كل دوره اجاره برخوردار باشد. لیزینگ همكاریهای لازم را با متقاضی جهت انجام امور بیمه‌ای مذكور و استفاده از تخفیفات و تقسیط حق بیمه در مواردی كه امكان آن وجود دارد به عمل خواهد آورد، لكن به هر حال مسئولیت این امر با متقاضی می‌باشد.


3-4- اسناد فروش و مالكیت تجهیزات مورد واگذاری تا تسویه كامل قرارداد و پرداخت آخرین قسط اجاره به نام لیزینگ باقی خواهد ماند.


5- حداكثر مبلغ تسهیلات قابل پرداخت، دوره اجاره، نرخ تسهیلات و كارمزد به شرح موارد مندرج در اطلاعیه‌های شركت لیزینگ می‌باشد.


6- در صورت عدم پذیرش و رد درخواست تسهیلات متقاضی در هر مرحله از پروسه، هزینه‌های كارشناسی پرداخت شده توسط متقاضی، مسترد نمی‌شود.


شركت لیزینگ پارسیان (سهامی عام) در رد یا قبول تقاضای مشتریان جهت استفاده از تسهیلات اعتباری مشاركت مدنی مختار بوده و امیدوار است با

 

فراهم ساختن تسهیلات مذكور و ارائه خدمات مناسب رضایت مشتریان را جلب نماید.

 

مدارك مورد نیاز كه پیوست پرسشنامه می‌شود:

1- تصویر اساسنامه شركت / موسسه متقاضی و ضامن


2- تصویر اظهارنامه ثبتی شركت / شركتناتمه متقاضی و ضامن


3- تصویر روزنامه رسمی حاوی آگهی تاسیس، آخرین تغییرات و تصمیمات متقاضی و ضامن


4- تصویر شناسنامه اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل شركت متقاضی و ضامن


5- تصویر اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی حسابرسی شده شركت متقاضی و ضامن طی سه سال اخیر (صورتهای مالی فاقد مهر و امضای شركت، فاقد اعتبار خواهد بود.)


6- تصویر گزارشات حسابرس و بازرس قانونی شركت متقاضی و ضامن طی سه سال اخیر


7- تصویر آخرین تراز آزمایشی شركت / موسسه متقاضی و ضامن


8- تصویر اسناد مالكیت دارائیهای غیر منقول متقاضی و ضامن


9- اصل و تصویر پیش‌فاكتور تجهیزات صنعتی


10- تكمیل و امضا فرم شرایط و نحوه استفاده از تسهیلات متقاضیتوجه:


- ارائه اصل مدارك فوق جهت مطابقت با تصاویر در زمان پذیرش و انعقاد قرارداد و حضور ضامن و متقاضی در زمان انعقاد قرارداد ضروری است.


- مدارك دریافتی به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.


- در صورتی‌كه در زمان ارزیابی وضعیت اعتباری متقاضی نیاز به مدارك و مستندات دیگری باشد،‌ متقاضی متعهد به ارائه مدارك مزبور می‌باشد.


- كلیه مدارك می‌بایست ممهور به مهر شركت / موسسه همراه با امضاهای مجاز باشد

 

 

عقد:


فروش اقساطي

مدت:


دوره هاي1 و 1.5 و 2 و 2.5 سال (انتخاب مدت به اختيار متقاضي به شرط آن كه اسناد و مدارك و بررسي طرح وي پاسخگو باشد.)

دوره تنفس:


حداكثر 6 ماه

نرخ سود سالانه تسهيلات:


17 درصد‌

سقف تسهيلات:


70 درصد ارزش موادومصالح ساختماني مندرج در پيش فاكتور،در ضمن حداقل 30 درصد مبلغ پيش فاكتور (فاكتورفروش)راسا"توسط متقاضي به ليزينگ پرداخت شود و اصل فيش واريزي همراه با مدارك مورد درخواست ارائه گردد.

 

 

ميزان تسهيلات خالص:


1) پروژه كوچك حداقل100 ميليون ريال وحداكثر 2.5ميليارد ريال


2) پروژه بزرگ حداكثر 5 ميليارد ريال


3)انبوه سازان حداكثر 10ميليارد ريال

شرايط تضمين:


1) به ازاي هر 6 ماه 1 فقره چك بدون تاريخ در وجه شركت ليزينگ پارسيان بر مبناي اصل و فرع تسهيلات


2) معرفي وثيقه سهل البيع شهري مسكوني به ارزش 120درصد ارزش تسهيلات با توجه به ارزشيابي وثيقه توسط كارشناس رسمي دادگستري


3) ضمانت ضامن معتبر (در صورت نياز)

 

ساير شرايط:


1) سپرده‌ي حسن انجام تعهدات 3/0 درصد در سال بر مبناي اصل تسهيلات


2) بيمه‌ پروژه در دست انجام (آتش سوزي و ملحقات آن شامل سيل، زلزله، انفجار، رعد و برق و ...)


3) تخفيف توسعه‌ فروش قابل كسر از چك فروشنده بر مبناي اصل تسهيلات برابر:


ـ قرارداد 1 ساله بر مبناي 10.000.000 ريال تسهيلات خالص 501.430 ريال


ـ قرارداد 1.5ساله بر مبناي 10.000.000 ريال تسهيلات خالص 711.710 ريال


ـ قرارداد 2 ساله بر مبناي 10.000.000 ريال تسهيلات خالص 905.040 ريال


ـ قرارداد 2.5 ساله بر مبناي 10.000.000 ريال تسهيلات خالص 1.094.900 ريال

 

 

پروسه‌ي انجام كار:

ـ آغاز كار در واحد ليزينگ مواد ومصالح ساختماني، پس از اخذ پرونده تكميل شده متقاضي توسط شركت شبكه بنا شتاب، با استعلام
بانكي حساب جاري و تسهيلات از بانكها ازطريق بانك مركزي با صرف زماني حداكثر 7 روز


ـ بررسي پرونده اخذ شده و پيگيري مدارك و مستندات كسري از متقاضي ودرصورت نياز،مدارك ضامن زمان قابل صرف، ارتباط مستقيم به تسريع درارائه مدارك از سوي متقاضي دارد.)


ـ پذيرش اوليه‌ طرح و تعيين وقت بازديد از محل پروژه ، حداكثر 1 روز پس از اخذ استعلام بانكي


ـ بازديد از محل پروژه و تهيه گزارش مربوطه ـ حداكثر 2 روز


ـ تصويب طرح ـ حداكثر 5 روز


ـ انجام امور تشريفات پيش از قرارداد كه توسط متقاضي صورت مي گيرد. (زمان سپري شدن آن بستگي به سرعت عمل متقاضي دارد.)


ـ عقد قرارداد با حضور متقاضي و ضامن(درصورت نياز)ومدارك ترهين


ـ تحويل چك به نام فروشنده مواد ومصالح ساختماني ـ 7 روز اداري پس از عقد قرارداد (حداكثر 10 روز تقويمي)حداكثر زمان انجام پروسه، در صورت اقدام به موقع متقاضي از زمان ارائه پرونده تكميل شده در شركت شبكه بنا شتاب به شركت ليزينگ پارسيان

 

وانجام امور استعلامهاي شهرداري ، دارايي وثبت وهمينطور كارشناسي ازملك موردوثيقه وموضوع ترهين وثيقه

 

 

بيمه آتش سوزي و ملحقات : هزينه وسهم بيمه نامه مورد نظربستگي به پروژه دردست انجام دارد كه در پايان هرسال بايد بيمه نامه تمديد گردد.

 

 

 

ویژه اشخاص حقیقی

 

 

1- كپي تمام صفحات شناسنامه جهت اخذ استعلام بانكي از طريق بانك مركزي


2- درخواست تسهيلات


3- پيش فاكتور مواد و مصالح


4- تكميل پرسشنامه


5- كپي كارت ملي (طرفين كارت )و يا مدركي كه شماره كد ملي مشخص شده باشد


6- كپي مدرك كارت پايان خدمت /معافيت/ساير


7- گواهي اشتغال به كار(شاغلين)


8- كپي سند ملكي / استيجاري محل اقا مت


9- كپي سند ملكي / استيجاري محل فعاليت


10- كپي اموال منقول و غير منقول تحت مالكيت


11- گردش حساب بانكي سه ماه اخير ممهور به مهر بانك


12- تصديق امضاء در دفترخانه اسناد رسمي


13- تصوير قبض تلفن محل فعاليت و اقامت (قبوض4گانه آب، برق،تلفن وگاز)


14- مستندات شغلي حاكي از برخورداري از توانايي مالي جهت پرداخت به موقع اقساط (صورتحساب در آمد و هزينه ها)


15- مدارك و مستندات ملك مورد وثيقه(دفترچه مالكيت،بنچاق،صورتمجلس تفكيكي،پايان كار،مفاصا حساب دارايي وقبوض4گانه آب، برق،تلفن وگاز)و مبايعه نامه

 

وگواهي پيش پرداخت


16- ارايه مدارك و مستندات صلاحيت دريافت تسهيلات متقاضي :


1/16- متقاضي مالك : پروانه ساخت از شهرداري _ سند مالكيت شش دانگ _ نقشه هاي اجرايي ساخت و پلان


2/16- متقاضي معمار (داراي تجربه ساخت و ساز ، مشاركت در ساخت): قراردادهاي مشاركت در ساخت قراردادهاي كاري


3/16- متقاضي پيمانكاران : مجوزهاي پيمانكاري _ قراردادهاي پيمانكاري


4/16- انبوه سازان : مدارك پروژهاي ساخته شده و يا در حال ساخت _ مجوز انبوه سازي _ قراردادها انبوه سازي _ صورت وضعيت پيمانها


17- چك ليست حاضر

 

 

توجه : كليه اسناد فوق زمان تشكيل پرونده با اصل مطابقت داده مي شود.

 

ضامن اشخاص حقیقی :

 

1- كپي شناسنامه جهت اخذاستعلام بانكي ازطريق بانك مركزي


2- تكميل پرسشنامه


3- كپي تمام صفحات شناسنامه


4- كپي كارت ملي (طرفين كارت )ويا مدركي كه شماره كد ملي مشخص شده باشد


5- كپي مدرك كارت پايان خدمت /معافيت/ساير


6- كپي مدارك كاري


7- گواهي اشتغال به كار(شاغلين)


8- كپي حكم كار گزيني همراه با فيش حقوقي( سه ماهه) و گواهي كسر از حقوق


9- كپي سند ملكي / استيجاري محل اقامت


10- كپي سند ملكي / استيجاري محل فعاليت


11- كپي اموال منقول و غير منقول تحت مالكيت


12- گردش حساب بانكي سه ماه اخير ممهور به مهر بانك


13- تصديق امضاء در دفتر خانه اسناد رسمي


14- تصوير قبض تلفن محل فعاليت واقامت


15- مستندات شغلي حاكي از برخورداري از توانايي مالي جهت پرداخت اقساط تسهيلات اعطايي به متقاضي


16- چك ليست حاضر

 

 

توجه : كليه اسناد فوق زمان تشكيل پرونده با اصل مطابقت داده مي شود.

 

 

مدارك متقاضي و ضامن اشخاص حقوقی :

1- تصوير آگهي روزنامه رسمي ( تأسيس ، تغييرات ، تصميمات و آخرين آگهي )


2- تصوير اساسنامه


3- تصوير شركتنامه


4- تصوير كليه صفحات شناسنامه اعضاي هيئت مديره / هيئت موسس / هيئت امنا


5- تصوير كارت ملي ( طرفين كارت ) اعضاي هيئت مديره / هيئت موسس / هيئت امنا


6- تكميل پرسشنامه تحويلي به متقاضي


7- تصوير حكم كارگزيني همراه با فيش حقوقي ( سه ماه ) در صورت فعاليت خارج از محل فعاليت


8- مفاصا حساب دارايي سالهاي طي شده ، حداكثر 2 سال


9- ترازنامه اختتامه مصوب 2 سال قبل


10- ترازنامه اختتامه سال گذشته


11- صورتحساب عملكرد سود و زيان سال گذشته


12- ترازنامه آزمايشي ماههاي طي شده سال جاري


13- صورتحساب سود و زيان ماههاي طي شده سال جاري


14- ليست دارائي ثابت موجود


15- تصوير سند ملكي / استيجاري محل فعاليت(به منظور حصول اطلاع از آدرس مندرج در آگهي روزنامه )


16- گردش حساب بانكي متقاضي واعضاي هيات مديره سه ماهه اخير ممهور به مهر بانك


17- تصديق امضاء در دفترخانه رسمي


18- مدارك و مستندات ملك مورد تقاضا (دفترچه مالكيت ، بنچاق ، صورتمجلس تفكيكي ، پايان كار ، قبوض 4 گانه ) و مبايعه و گواهي پيش پرداخت

 

ضمناً ارائه اصل مدارك و مستندات به منظور برابر اصل نمودن رونوشت الزامي ميباشد .

 

* رديف اشاره شده صرفاً در ارتباط با مدارك متقاضي است و ارائه آن توسط ضامن ضرورت ندارد .